మన ఆలోచనల్ని అమ్మేసుకుంటున్న గూగుల్ , ఫేస్ బుక్

నేను google లో ఏమేమి వెతుకుతున్నానో అదంతా Face Book దొంగతనంగానో / గూగుల్ కి డబ్బులిచ్చో చూసేస్తోంది. ఇల్లుతుడవడానికీ, తడిగుడ్డ పెట్టడానికీ వున్న robot సొల్యూషన్స్…

Continue Reading →