ఒక్క మాటలో చెప్పడం కుదరదు

శ్రీకిరణ్, నువ్వు అడిగినట్టు బాబు టూర్ సక్సెస్ ఫెయిలా ఒక్క మాటలో చెప్పడం కుదరదు. చాలా అంశాలు…వాటి కూడికలు తీసివేతలు…పోలరైజేషన్లు…టూర్ లో నేను పరిశీలించిన వాటిని రాస్తున్నాను…ఇందులో…

Continue Reading →