గ్రామాలకు 19 స్మార్ట్ సూచికలు

రాష్ట్రాన్ని ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయడంలో భాగంగా స్మార్ట్‌ వార్డు, స్మార్ట్‌ డివిజన్‌, స్మార్ట్‌ విలేజ్‌, అంతిమంగా స్మార్ట్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌గా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యం సాధనదిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ‘స్మార్ట్’…

Continue Reading →

స్మార్ట్ సిటి – ఏమిటి? ఎవరికి?

అసలు స్మార్ట్ సిటి అంటే ఏమిటో ఏయే సౌకర్యాలు ఈ నగరాల్లో ఏర్పాటు చేస్తారో, ప్రస్తుతం ఉన్న నగరాల కంటే స్మార్ట సిటీలుఎందులో భిన్నంగా ఉంటాయో కేంద్రం…

Continue Reading →