జాతరలు…ఒక మతాతీత విశ్వాసం

A News Story and Travelogue on People sentiments, beliefs on Gods and Goddesses who Protects them from illness, sudden deaths. Peoples along with children in family offers food, fruits, cloths, gifts to Gods and Goddesses after their fulfilment of prayers is narrated in the story happens in Andhra Pradesh, Telangana states of South India

Continue Reading →

రాజమండ్రిమీద ఆడపడుచుల ఆపేక్ష, exclusively రాజమండ్రి లోకల్ పండగ

ఉగాదికి ముందురోజు వచ్చే అమావాస్యనాడు ఆతల్లికి నైవేద్యాలు పెట్టి చల్లగా చూడమని కోరుకుంటారు. రాజమండి్ర ఆడపడుచులంతా సోమాలమ్మకు నివేదన చేసి దణ్ణాలు పెట్టుకుంటారు.  నేను కొడుకూ, పోలింగ్…

Continue Reading →