మూడేళ్ళకు మళ్ళీ కీచురాళ్ళ సంగీతం !

మబ్బులు తేలిపోయాయి. నిర్మలాకాశంలో సగం చంద్రుడు. ముసురు వెలిశాక వుండే చల్లదనం…గాలి ఆడని ఉక్కపొత…శరీరాన్ని కొంత సౌకర్యంగా కొంత అసౌకర్యంగా వుంచుతున్నట్టు వుంది. అన్నిటికీ మించి కీచురాళ్ళు…

Continue Reading →

❤️ ఇది గాల్లో తేలే సీజన్

❤️ గాలి లేదనుకున్న చోట పెద్ద మొక్కలున్నా, చిన్నచెట్లున్నా చాలు చల్లగా వుంటుంది. వాటి ఆకులు విసిరే గాలికి మనం పెట్టుకునే పేరు”గాలో్లతేలినట్టుంది” . అలాంటి చోట…

Continue Reading →