రాజమండ్రిమీద ఆడపడుచుల ఆపేక్ష, exclusively రాజమండ్రి లోకల్ పండగ

ఉగాదికి ముందురోజు వచ్చే అమావాస్యనాడు ఆతల్లికి నైవేద్యాలు పెట్టి చల్లగా చూడమని కోరుకుంటారు. రాజమండి్ర ఆడపడుచులంతా సోమాలమ్మకు నివేదన చేసి దణ్ణాలు పెట్టుకుంటారు.  నేను కొడుకూ, పోలింగ్…

Continue Reading →