త్రీడి సౌండ్ + హెచ్ డి పిక్చర్ = థ్రిల్లర్ ఎఫెక్ట్ 

ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు వినిపించిన శబ్దం  సకిలిస్తున్న ఒక డైనోసార్ నేను వున్నవైపు చిన్నగా నడిచి వస్తున్నట్టు అనిపించింది.  అదిపాతిక అడుగుల ఎత్తున వున్న రెండంతస్ధుల భవనం…

Continue Reading →

చేతులతో కాదు, చూపులతో పట్టుకోగలిగేదే అందం!

చేతులతో తాకగలిగేది మోహం కావచ్చేమోకాని, చూపులతో పట్టుకోగలిగేదే అందం…అందుకేనేమో నాకు ప్రయాణమంటే పట్టరాని సంబరం…ఎందుకంటే అందమైన అనుభూతులతో తిరిగిరావడం, ఏదో కొత్త జీవ చైతన్యాన్ని ఇంకింపచేసుకోవడం బయటకు…

Continue Reading →

దాక్షారామ ప్రయాణమే ఒక అందం

చేతులతో తాకగలిగేది మోహం కావచ్చేమోకాని, చూపులతో పట్టుకోగలిగేదే అందం…అందుకేనేమో నాకు ప్రయాణమంటే పట్టరాని సంబరం…ఎందుకంటే అందమైన అనుభూతులతో తిరిగిరావడం, ఏదో కొత్త జీవ చైతన్యాన్ని ఇంకింపచేసుకోవడం బయటకు…

Continue Reading →

మనిషికి దేవుడంటే భయం దెయ్యమంటే కుతూహలం

కుడివైపు బడి, ఎడమ వైపు కనుచూపుమేరా పచ్చటి చేలు, ఎదురుగా దేవుడు, దేవుడి ఎదురుగా చెరువు, ఆరిన హోమగుండం సెగల మీదుగా సోకుతున్న పచ్చి వరిపైరు వాసన…

Continue Reading →

మనిషికి దేవుడంటే భయం దెయ్యమంటే కుతూహలం

(మరొక ప్రయాణం) 8-10-2014 కుడివైపు బడి, ఎడమ వైపు కనుచూపుమేరా పచ్చటి చేలు, ఎదురుగా దేవుడు, దేవుడి ఎదురుగా చెరువు, ఆరిన హోమగుండం సెగల మీదుగా సోకుతున్న…

Continue Reading →

పట్టణంలా కాదు…ఉరంటేనే ఒక ఉద్వేగం!

పట్టణంలా కాదు- ఉరంటేనే ఒక ఉద్వేగం! ఉరంటే….అభిమానం, ఆపేక్ష,  ప్రేమ, ఆత్మగౌరవం, పంతం, ఒకోసారి మూర్ఖత్వం, ఎపుడైనా డబ్బు ఎన్నికలప్రచారసరళి గమనించడానికి మూడురోజులుగా ఊళ్ళలో తిరుగుతున్నపుడు చూసిన…

Continue Reading →