నిన్నొక డేటాగా మార్చేసి, నీ ఉనికిని నీకే అమ్మే నావిగేటరు(ఇదేదో భయంగా వుందే!)

ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చిరునామా చెబితేచాలు…అదే క్షణాల్లో వెతికేసి అన్నిదారులనూ దూరాలనూ, సుమారుగా చేరేసమయాలనూ కళ్ళముందు పరుస్తుంది. ఏదో ఒకదారి ఎంపిక చేసుకుని బయలు దేరడమే తరువాయి…రెండొందల మీటర్లలో…

Continue Reading →

ఈ డిజిటల్ ఉత్తరం మీద హక్కు నాదేనా! డిలిట్ చేశాక కూడా డేటా వుండిపోయిన సర్వర్లదా?

తాళపత్రాలు కాలంలో కరిగిపోయాయి. భావవ్యక్తీకరణ ఉపకరణాలు మాయమై,రూపాంతరమౌతున్నాయి, డిజటలవుతున్నాయి.  నువ్వు చదువుతున్న ఈ అక్షరాలు, దీనికి జతచేసిన ఫోటో, ఇంతకుముందు నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడిన మాటలు,…

Continue Reading →