నా మీద అసహనంతో వున్న మిత్రునికి….

నా మీద అసహనంతో వున్న సోషల్ మీడియా మిత్రునికి…. ఆశనిరాశల మధ్య, ఉద్రేక ఉద్వేగాల మధ్య, నిరీక్షణలు నిస్పృహల మధ్య కొట్టు మిట్టాడే కోటాను కోట్ల ప్రజల్లో…

Continue Reading →