మొదటి కృత్రిమ వైరస్ వయసు 60 ఏళ్ళే!

జిగురులాంటి పదార్ధం, దానికి కేంద్ర స్ధానం, చుట్టూ ఉల్లిపొరలు మాదిరిగా పల్చటి కవచం…ఇందులో కేంద్రమే ప్రాణం, జిగురే ఆహారం, పొరలే చర్మం. ఇది ఒక కణం, మొదట్లో…

Continue Reading →