మన ఆహార దృక్పధం మారాలి!

శారీరక శ్రమ దాదాపు లేకుండా గదుల్లో పని చేసే “భోగులు” ఆహారం పట్ల దృక్పథాన్ని మార్చకపోతే మరిన్ని జబ్బులు తెచ్చుకుంటారు. శరీరం చేసే పని / శ్రమ…

Continue Reading →

ఇల్లు ఇక నెరవేరని కల

(శనివారం నవీనమ్) ఇల్లు కట్టడం అనేది ఇపుడు నెరవేరని కల…ఇల్లు కొనడం అనేది ఇపుడు పెద్ద నిట్టూర్పు. నోట్లరద్దువల్ల కుదేలైపోయిన గృహ నిర్మాణ రంగం ఆర్థిక వ్యవస్థ…

Continue Reading →

కదిలించిన జ్ఞాపకం

”మీరూ మీ తమ్ముడూ అప్పుడు చిన్నపిల్లలు… మీ ఇంట్లో, మీ తోటలో తిరిగేవాళ్ళం మీ పెద మేనత్తగారు జంతికలూ అవీ పెట్టేవారు. మీ నాన్నగారు ఇచ్చిన భూమిలో…

Continue Reading →

భాష – సాంస్కృతిక కవచం

(శనివారం నవీనమ్) భాష ఓ సాంస్కృతిక వారధి. భాషకు, సంస్కృతికి విడదీయరాని బంధం ఉంటుంది. భాష సంస్కృతిలో ఓ భాగమే అయినా భాషనే సంస్కృతికి రక్షణ కవచంలా…

Continue Reading →