సీమాంధ్రకు నాయకత్వ శూన్యత

సీమాంధ్రకు నాయకత్వ శూన్యత 22-9-2013 (సాంఘిక నాయకత్వం లేకపోవడం దేశమంతటా వుంది ఈ పరిస్ధితికూడా సీమాంధ్ర లో నాయకత్వ శూన్యతకు ఒక మూలం) 1972 లో ముల్కీ…

Continue Reading →

ఇది బహుజనుల సాంస్కృతిక ఐక్యత 

తొమ్మిదిరోజుల సంబరాల తరువాత గణపతి నిమజ్జనం లో ఒక విధమైన సాంస్కృతిక, భావసమైక్యత పటిష్టమౌతున్నట్టు  కనబడుతోంది. మానసికమైన సంతృప్తి, ఆనందాలతోపాటు ఇందులో డబ్బుసేకరించడం, దాన్ని ఖర్చుచేయడం అనే…

Continue Reading →