వైద్యవిజ్ఞనంలో మనం ఎవరికీ తీసిపోము!

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకూ వైద్య ఆరోగ్య వసతులన్నీ హైదరాబాద్ లోనే కేంద్రీకృతమై వున్నాయి. రాజధానే లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వైద్య ఆరోగ్య వసతులన్నీ సమకూరడం ఒక్కరోజులో అయ్యే…

Continue Reading →