నాకు క్రికెట్ గురించి ఏమీతెలియదు!

నాకు క్రికెట్ గురించి ఏమీతెలియదు. ఎలా అడతారోతెలియదు. విజయవాడలో ఈనాడు టె్రయనీ రిపోర్టర్ గా వున్నపుడు రంజీటో్రఫీ జరిగింది. న్యూస్ ఎడిటర్ వాసుదేవరావుగారు పిలిచి స్టోరీలు ఏమి…

Continue Reading →

మనిషి కుతూహల ప్రయాణంలో మరో ముందడుగు

తెలియని ప్రపంచం ఎక్కడో వుందని మొదటినుంచీ మనుషులకు అనుమానమే! గాంధర్వ కిన్నెర లెందరో దేవలోకపు అలకాపురిలో యుగయుగాలుగా జీవిస్తున్నరనే  మన ఆశ! బొందితో కైలాసంచేరినవారూ, నిచ్చెనలెక్కి స్వర్గం…

Continue Reading →