లోక్ పాల్ పుట్టిల్లు స్వీడన్

ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా అందరినోళ్ళలో నానుతున్న అంశం లోక్పాల్ బిల్లు. లోక్పాల్ ఆలోచన మొట్టమొదట అంకురించింది స్వీడన్ దేశంలో. “ఆంబుడ్స్మన్” అన్న భావన నుంచి 1809లో స్వీడన్…

Continue Reading →

పిచ్చి వచనం

నిన్ను చూస్తూనే ఒక పారదర్శక పరవశాన్ని అవుతాను. గాలి పైకి లేపుతున్న దూదెపింజె నవుతాను. మేఘం అలంకరించుకున్న ఇంద్రచాపమౌతాను. ఒక భార రహిత ఆహ్లాద భారమౌతాను. ఆకాశం…

Continue Reading →