హర్ష రుతువు కేరింత!

ఇది భాద్రపదమాసం లాగేవుంది. పట్టణంలో తట్టుకోలేనంత, పొలంలో చాలీచాలనంత హర్షరుతువులాగే వుంది. నేల అలంబన మీద, నాలుగు చినుకుల ఊతాన్ని అందుకుని పచ్చదనం వెల్లివిరుస్తోంది. 

వేలవేల రంగుల్లో వెలుగు సోకిన వర్ణమే ధగధగలాడుతుంది. బొమ్మలు గీసే ప్రకృతి ఇపుడు ఫోకస్ లైటు ముందుకి ఆకుపచ్చ రంగుని తీసుకొచ్చినట్టుంది. ఇది కనిపించని మసకవెలుగుల సూర్యకాంతి తో కలసి కొత్త ఛాయను తెచ్చింది. ఇది బూడిదరంగు రోడ్డుమీద, ఆకాశపురంగు ఆస్పత్రిమీద, గోధుమరంగు ఇంటిమీద వ్యాపించి కొత్త శోభను పులిమినట్టుంది. 
గాలిలో కలసిపోయిన రంగుల శోభ గుమ్మాలనుంచీ, కిటికీలనుంచీ వెంటిలేటర్లనుంచీ ఇళ్ళలో ఆవరించి, టివిలో బొమ్మతో సహా ప్రతి వస్తువుకీ 

వర్షపు శోభను పూసినట్టు వుంది. మంత్రించిన పారదర్శకతను చిలకరించడం ఇదేనేమో!
రెయిన్, రెయినీ డేస్ మధ్య సమతూకం పోయి చాలాఏళ్ళయింది. వాన కురిసి కురిసి ఆగుతోంది…ఆగి ఆగి కురుస్తోంది…తెరలు తెరలుగా వర్షం పడుతోంది. 
నాకయితే ఇది నాలుగైదేళ్ళతరువాత మళ్ళీ వర్షరుతువులో ఒక కేరింత అనిపిస్తోంది. 
ఆదివారం శుభోదయం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *