ఆశ్చర్యానికి ఒక కొలత!

అనంతపురం జిల్లాలో యెప్పమాను / రామగిరి వద్ద 1983 గోదావరి వరదల ఫోటోలను ఈనాడులో చూసిన ఒక వయోవృద్ధుడు ‘ఇన్నినీళ్ళా’ అని ఆశ్చర్యపోయారు. పేపర్లను చెట్టుకింద పరిచేసి సాటివారితో నీళ్ళు చూడు చూడు అని కుతూహలపడిపోయారు. 
ఇది స్వయంగా చూసిన  నాకు అప్పట్లో ఆ ఆశ్చర్యం, ఆ కుతూహలం అర్ధం కాలేదు. నిన్నటి నుంచీ టివిల్లో వస్తున్న నల్లధనం గాలిమాటల్ని చూస్తూంటే ‘ వేల వేల కోట్లా నిజంగానేనా’ అన్న ఆశ్చర్యం ఆగడంలేదు.
నీళ్ళ ఫొటోల్ని చూసి ఆ పెద్దాయన అంతగా ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయారో 27 ఏళ్ళ తరువాత, ఇపుడు నాకు అర్ధమౌతోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *